Numbers 35New International Version

Města pro levity

35 Na moábských pláních u Jordánu naproti Jerichu(A) řekl Hospodin Mojžíšovi: 2 „Přikaž Izraelcům, aby dali levitům města k bydlení(B) z dědictví, které Izraelci obsadí. A dej jim pastviny(C) kolem těch měst. 3 Pak budou mít města k bydlení a pastviny pro dobytek, který jim patří, i pro všechna ostatní zvířata.(D)

4 „Pastviny kolem měst, které dáš levitům, budou sahat tisíc loktů od městské zdi. 5 Za městem vyměřte dva tisíce loktů(E) na východní straně, dva tisíce na jižní straně, dva tisíce na západní a dva tisíce na severní, přičemž město bude uprostřed. Tuto plochu budou mít jako pastviny pro města.“(F)

Města útočiště(G)

6 „Šest z měst, která dáš levitům, budou města útočiště, kam se může uchýlit člověk, který někoho zabil.“(H) Kromě toho jim dej dalších čtyřicet dva měst. 7 Celkem musíš levitům dát čtyřicet osm měst i s jejich pastvinami. 8 Města, která dáš levitům ze země, kterou Izraelci vlastní, musí být dána v poměru k dědictví jednotlivých kmenů: Vezmi mnoho měst od kmene, který jich má mnoho, ale málo od toho, který jich má málo.“(I)

9 Hospodin pak Mojžíšovi řekl: „Vezmi si města od kmene, který jich má mnoho: 10 „Mluv k Izraelitům a řekni jim: ‚Až přejdete Jordán do Kanaánu,(J) 11 vyberte si několik měst za svá útočiště, kam se může uchýlit člověk, který někoho(K) nešťastnou náhodou(L) zabil. 12 Budou to místa útočiště před mstitelem,(M) aby každý, kdo je obviněn z vraždy(N), nezemřel dříve, než bude souzen před shromážděním. 13 Těchto šest měst, která dáte, bude vašimi útočištnými městy. 14 Tři z nich dejte na této straně Jordánu a tři v Kanaánu jako útočištná města(P). 15 Těchto šest měst bude útočištěm pro Izraelce i pro cizince, kteří mezi nimi pobývají, aby tam mohl uprchnout každý, kdo někoho jiného nešťastnou náhodou zabil.

16 „Udeří-li někdo někoho smrtelnou ranou železným předmětem, je to vrah; vrah má být usmrcen.“(P) 17 Nebo když někdo drží v ruce kámen a udeří jím někoho smrtelnou ranou, je to vrah; vrah má být usmrcen.

18 „Když někdo někoho udeří železným předmětem, je to vrah; vrah má být usmrcen. 18 Nebo drží-li někdo dřevěný předmět a zasadí jím někomu smrtelnou ránu, je ten člověk vrah; vrah má být usmrcen. 19 Krevní mstitel(R) usmrtí vraha; když mstitel přijde na vraha, usmrtí vraha(S). 20 Jestliže někdo se zlým úmyslem strčí do druhého nebo po něm úmyslně(T) něco hodí, aby zemřel 21 nebo jestliže někdo z nepřátelství udeří druhého pěstí tak, že ten zemře, má být ten člověk usmrcen;(U) ten člověk je vrah. Krevní mstitel(V) usmrtí vraha, až se setkají.“

22 „Jestliže však někdo bez nepřátelství do druhého náhle strčí nebo po něm neúmyslně(W) něco hodí 23 nebo na něj, aniž by ho viděl, upustí kámen dost těžký na to, aby ho zabil, a on zemře, pak vzhledem k tomu, že ten druhý nebyl nepřítel a nebylo zamýšleno mu ublížit, 24 musí shromáždění(X) soudit mezi obviněným a krevním mstitelem podle těchto předpisů. 25 Shromáždění musí obviněného z vraždy ochránit před krevním mstitelem a obviněného poslat zpět do útočištného města, kam uprchl. Obviněný tam musí zůstat až do smrti velekněze,(Y) který byl pomazán(Z) svatým olejem.“(AA)

26 „Jestliže však obviněný někdy odejde za hranice města útočiště, do něhož uprchl,27 a krevní mstitel ho najde mimo město, může krevní mstitel obviněného zabít, aniž by byl vinen vraždou. 28 Obviněný musí zůstat v útočištném městě až do smrti velekněze; teprve po smrti velekněze se smí vrátit na svůj pozemek.

29 „Toto má mít pro vás sílu zákona(AB) po všechna budoucí pokolení,(AC) ať žijete kdekoli.

30 „Každý, kdo zabije člověka, má být odsouzen k smrti jako vrah jen na základě výpovědi svědků. Nikdo však nemá být odsouzen k smrti jen na základě svědectví jednoho svědka.“ (AE)

31 „‚Nepřijímejte výkupné(AF) za život vraha, který si zaslouží smrt. Mají být usmrceni.

32 „Nepřijímej výkupné za nikoho, kdo uprchl do útočištného města, a tak mu dovol, aby se vrátil a žil na svém území před smrtí velekněze.

33 „Neznečišťuj zemi, kde jsi. Krveprolití znečišťuje zemi,(AG) a za zemi, na níž byla prolita krev, nelze vykonat smíření jinak než krví toho, kdo ji prolil. 34 Neposkvrňujte zemi(AH), kde žijete a kde přebývám já,(AI) neboť já, Hospodin, přebývám mezi Izraelity.““

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.