Vad orsakar akut lymfatisk leukemi?

Vissa personer med akut lymfatisk leukemi (ALL) har en eller flera av de kända riskfaktorerna, men många har inte det. Även om en person har en eller flera av riskfaktorerna kan det vara mycket svårt att veta om de faktiskt orsakade leukemin.

Det har blivit lättare att förstå hur vissa förändringar i DNA:t i normala benmärgsceller kan leda till att de blir leukemiceller. DNA i våra celler innehåller våra gener, som styr hur våra celler fungerar. Vi tenderar att se ut som våra föräldrar eftersom det är därifrån vårt DNA kommer. Men våra gener påverkar mer än bara hur vi ser ut.

Vissa gener styr när våra celler växer, delar sig för att bilda nya celler och dör vid rätt tidpunkt:

  • Vissa gener som hjälper celler att växa, dela sig eller hålla sig vid liv kallas onkogener.
  • Gener som håller celltillväxten och celldelningen under kontroll eller får cellerna att dö vid rätt tidpunkt kallas tumörsuppressorgener.

Varje gång en cell delar sig i två nya celler måste den göra en ny kopia av sina kromosomer (långa DNA-strängar). Denna process är inte perfekt och det kan uppstå misstag som kan påverka generna i kromosomerna. Cancer (inklusive ALL) kan orsakas av mutationer (förändringar) som aktiverar onkogener eller stänger av tumörsuppressorgener. Dessa typer av förändringar kan hindra benmärgsceller från att mogna som de normalt skulle göra, eller hjälpa celler att växa okontrollerat.

Mutationer i många olika gener kan hittas i ALL, även om större förändringar i en eller flera kromosomer också är vanliga. Även när dessa förändringar omfattar större delar av DNA beror effekterna troligen på förändringar i endast en eller ett fåtal gener som finns på den delen av kromosomen. Flera typer av kromosomförändringar kan hittas i ALL-celler:

Translokationer är den vanligaste typen av kromosomförändring som kan leda till leukemi. En translokation innebär att DNA från en kromosom bryts av och fästs på en annan kromosom. Den punkt på kromosomen där avskiljningen sker kan påverka närliggande gener, till exempel kan den aktivera onkogener eller stänga av gener som normalt skulle hjälpa en cell att mogna.

Den vanligaste translokationen vid ALL hos vuxna är känd som en Philadelphiakromosom, vilket är ett utbyte av DNA mellan kromosomerna 9 och 22 och förkortas t (9; 22). Många andra, mindre vanliga, translokationer kan också förekomma, bland annat mellan kromosomerna 4 och 11, t (4; 11), eller mellan kromosomerna 8 och 14, t (8; 14).

Andra kromosomförändringar som deletioner (förlust av en del av en kromosom) och inversioner (omarrangemang av DNA inom en del av en kromosom) kan också ibland hittas i ALL-celler, även om de är mindre vanliga. I många fall av ALL känner man inte till de genetiska förändringar som orsakar leukemi.

Läkare försöker ta reda på varför dessa förändringar uppstår och hur var och en av dem kan leda till leukemi. Men det finns olika subtyper av ALL, och även inom subtyperna har inte alla fall av ALL samma genetiska eller kromosomala förändringar. Vissa förändringar är vanligare än andra, och vissa verkar ha större effekt på en persons prognos än andra.

Ärvda respektive förvärvade genetiska förändringar

Vissa personer med vissa typer av cancer har DNA-mutationer som de ärver från en förälder och som ökar risken för sjukdomen. Även om detta ibland kan hända med ALL, liksom med några av de genetiska syndrom som diskuteras i Riskfaktorer för akut lymfatisk leukemi (ALL), är är ärftliga mutationer inte en vanlig orsak till ALL.

DNA-mutationer som är förknippade med ALL förvärvas vanligen under en människas livstid, och är inte ärftliga. Dessa mutationer kan bero på yttre orsaker, t.ex. exponering för strålning eller cancerframkallande kemikalier, men i de flesta fall är orsakerna till varför de uppstår oklara. Många av dessa genetiska förändringar är sannolikt bara slumpmässiga händelser som ibland inträffar i en cell, utan yttre orsak. Dessa förändringar kan ackumuleras när vi blir äldre, vilket kan förklara varför ALL hos vuxna blir vanligare ju äldre vi blir.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.