Uusi Washingtonin laki pysyvistä edunvalvontavaltakirjoista sisältää merkittäviä muutoksia aiempaan lakiin

Valtakirja on olennainen osa henkilön jäämistösuunnitelmaa. Valtakirjassa henkilö (päämies) antaa toiselle osapuolelle (asiamies tai asiamies) laajat valtuudet toimia puolestaan. Päämies voi laatia valtakirjan valtuuttaakseen asiamiehen toimimaan päämiehen taloudellisten asioiden hoitamisessa sekä tekemään terveydenhuoltopäätöksiä päämiehen puolesta. Päämies voi nimetä eri asiamiehiä terveydenhuoltoa ja omaisuudenhoitoa varten. Edunvalvontavaltuutus on tehokas väline silloin, kun päämies ei kykene hoitamaan asioitaan mistä tahansa syystä, mukaan lukien ulkomaanmatka tai fyysinen tai henkinen vammaisuus.

Washingtonin edunvalvontavaltuutuksia koskeva laki korvattiin hiljattain kokonaisuudessaan uudella Washingtonin yhtenäisellä edunvalvontavaltuutuslailla (Washington Uniform Power of Attorney Act), joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2017 (jäljempänä ”laki”). Laissa on useita muutoksia ja lisäyksiä aiempaan lakiin, joilla pyritään puuttumaan aiempiin epäselvyyksiin laissa ja tarjoamaan suojatoimia, joilla estetään valtakirjan nojalla toimivan asiamiehen mahdollinen valtuuksien väärinkäyttö. Seuraavassa on tiivistelmä eräistä lain keskeisistä säännöksistä.

Valtuutettu/asiamies
Jos päämies nimeää rinnakkaisasiamiehiä toimimaan puolestaan, laissa selvennetään nyt, että rinnakkaisasiamiesten on käytettävä valtuuksiaan yhdessä, jollei asiakirjassa täsmennetä, että kukin rinnakkaisasiamies voi toimia itsenäisesti. Jos valtakirjassasi nimetään tällä hetkellä kaksi henkilöä toimimaan yhdessä asiamiehinäsi, sinun on tarkistettava asiakirjasi varmistaaksesi, että se kuvastaa tarkoitustasi oikein.

Valtakirjan voimaantulo
Lain mukaan valtakirjassa on nyt nimenomaisesti mainittava, että päämiehen työkyvyttömyys ei vaikuta asiakirjaan tai että se tulee voimaan päämiehen työkyvyttömyyden tultua voimaan, jotta valtakirja olisi ”kestävä” eikä päämiehen myöhempi työkyvyttömyys vaikuttaisi siihen. Edustajalle myönnetyt valtuudet voivat tulla voimaan välittömästi allekirjoittamisen jälkeen tai ne voivat tulla voimaan vasta, kun päämies tulee työkyvyttömäksi. Kestävän edunvalvontavaltuutuksen avulla vältytään useimmissa tapauksissa viralliselta edunvalvonnalta tuomioistuimessa ja siihen liittyviltä viivästyksiltä, kustannuksilta ja jatkuvilta oikeudellisilta raportointivaatimuksilta. Jos tuomioistuin kuitenkin määrää edunvalvojan hoitamaan päämiehen asioita, laissa säädetään nyt, että valtakirja lakkaa olemasta voimassa, ellei tuomioistuin toisin määrää.

Valtuutetulle annetut valtuudet
Lain mukaan päämies voi antaa valtuudet valtuutetulle laaja-alaisesti, muun muassa valtuudet hallinnoida päämiehen kiinteää ja henkilökohtaista omaisuutta, osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusvälineitä, tehdä lahjoituksia, hallinnoida päämiehen kuolinpesää, trusteja ja muita hyötyjä sekä hallinnoida ja harjoittaa liiketoimintaa. Kun valtakirja laaditaan siten, että siinä viitataan tiettyihin erityisiin valtuusluokkiin, joita asiamiehelle voidaan antaa, valtakirjaan voidaan sisällyttää laissa säädetyt yksityiskohtaisemmat kuvaukset näistä valtuuksista. Tämä voi poistaa epäselvyyksiä itse asiakirjassa asiamiehen erityisten valtuuksien laajuudesta ja mahdollistaa itse valtakirjan yksinkertaistamisen.

Lain mukaan yleinen valtuutus lahjojen antamiseen on kuitenkin rajoitettu liittovaltion lahjaveron vuotuisen poissulkemisen määrään (tällä hetkellä 14 000 dollaria vuodessa kullekin lahjansaajalle), ellei asiakirjassa toisin mainita. Tämä rajoitus vaikuttaa kaikkiin valtakirjoihin, jotka on laadittu voimaantulopäivän eli 1. tammikuuta 2017 jälkeen ja jotka koskevat lahjoja, jotka on tehty Medicaid-oikeuden saamiseksi tai kuolinpesän vähentämiseksi alle Washingtonin perintöveron tason. Näin ollen, jos päämies haluaa antaa asiamiehelle mahdollisuuden tehdä lahjoituksia, jotka ylittävät vuotuisen poissulkemisrajan, mikä saattaa usein olla toivottavaa perintöverotusta tai Medicaid-suunnittelua varten, valtakirja-asiakirjoissa olisi mainittava tästä.

Laki sisältää myös Washingtonin nykyisen terveydenhuoltosäännöksen, jonka mukaan päämies voi antaa asiamiehelle laajat valtuudet tehdä terveydenhuoltopäätöksiä päämiehen puolesta ja ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin ja pyytää kaikkia tietoja, jotka muutoin suojattaisiin sairausvakuutuksen siirrettävyyttä ja vastuuvelvollisuutta koskevalla lailla.

Muodollisuudet
Lailla tiukennetaan muodollisuuksia, joita valtakirjan pätevä täytäntöönpano edellyttää 1. tammikuuta 2017 jälkeen allekirjoitettujen asiakirjojen osalta. Päämiehen allekirjoituksen on oltava joko: (i) notaarin vahvistama; tai (ii) kahden tai useamman pätevän todistajan vahvistama, jotka eivät ole päämiehen kotihoidon tarjoajia tai jotka eivät ole sukua päämiehelle tai asiamiehelle veren tai avioliiton kautta. Näiden lisääntyneiden muodollisuuksien tarkoituksena on tarjota suojatoimia vilpillisten valtakirjojen esiintymisen vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, että päämies ei ole allekirjoittanut valtakirjaa sopimattoman vaikutuksen tai pakon alaisena.

Lakia sovelletaan kaikkiin valtakirjoihin, myös niihin, jotka on laadittu ennen 1.1.2017 tapahtunutta voimaantuloa. Edustajalle myönnetty valtuus määräytyy kuitenkin valtakirjan tekohetkellä voimassa olleen lain mukaisesti, ja täytäntöönpanovaatimuksia sovelletaan vain niihin asiakirjoihin, jotka on pantu täytäntöön voimaantulopäivän jälkeen.

Syitä, joiden vuoksi kannattaa harkita valtakirjojen päivittämistä, ovat esimerkiksi henkilökohtaisten olosuhteiden muutosten huomioon ottaminen, toisen asiamiehen nimeäminen toimimaan puolestasi ja sen varmistaminen, että tarkoituksesi näkyy edelleen uuden lain huomioon ottaen. Ilmoita meille, jos voimme auttaa valtakirjojesi laatimisessa tai päivittämisessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.